Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Predarchívna starostlivosť

Životné údalosti  |  Bádateľ (Štúdium)  |  Predarchívna starostlivosť  |  Tlačivá a žiadosti na stiahnutie  |  Knižnica

Predarchívna starostlivosť je súbor činností, ktoré vykonáva štátny archív smerom k pôvodcom v jeho územnej pôsobnosti s cieľom zabezpečiť zmysluplné, pravidelné a systematické preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej starostlivosti a podieľať sa tak na dopĺňaní a zachovaní archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Ide teda o starostlivosť o registratúrne záznamy ako potenciálne archívne dokumenty v čase, keď sú súčasťou registratúry pôvodcu. Táto starostlivosť zahŕňa metodické usmerňovanie správy registratúry pôvodcov, posudzovanie a schvaľovanie ich registratúrnych poriadkov a plánov, posudzovanie dokumentárnej hodnoty registratúrnych záznamov vo vyraďovacích konaniach, vykonávanie štátneho odborného dozoru a preberanie archívnych dokumentov do štátneho archívu.

Správu registratúry a činnosť archívov upravujú právne predpisy:

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci.

Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry

Ďalšie informácie:

Pôvodcovia v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Bratislave

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

Vyradenie registratúrnych záznamov

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Štátny odborný dozor

 

Kontakt:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Od 01. septembra 2023 je účinná vyhláška MV SR č. 336/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Novela vyhlášky ukladá pôvodcom registratúry, ktorí sú orgánmi verejnej moci, povinnosť uviesť registratúrne poriadky do súladu s novelizovanou vyhláškou do 31. decembra 2023.

Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, zamestnancov predarchívnej starostlivosti.