Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archív umožňuje prístup k archívnemu informačnému systému a k archívnym dokumentom formou ich štúdia v priestoroch bádateľne. Bádateľňa archívu je pre verejnosť prístupná od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 do 14.30 hod. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebné sa na štúdium vopred objednať u pracovníkov bádateľní na telefónnom čísle 052/776 93 24. Podľa platného bádateľského poriadku (PDF, 2 MB) v nej môžu študovať domáci i zahraniční bádatelia. Štúdium archívnym dokumentov sa uskutočňuje na základe bádateľského listu. (DOCX, 26 kB) Bádateľský poriadok upravuje jeho organizáciu, ochranu archívnych dokumentov pri štúdiu, vyhotovovanie odpisu, výpisu, potvrdenia z archívneho dokumentu, kópie archívneho dokumentu a prístup k evidencii archívnych dokumentov a k archívnym pomôckam, ktoré archív spravuje. Zoznam archívnych fondov spolu s informáciami o ich časovom rozsahu, množstve a sprístupnenosti môžu bádatelia nájsť na portáli  http://portal.minv.sk/ v záložke Životné udalosti - Elektronický archív Slovenska.

Bádateľňa

V bádateľni na orientáciu v spracovaných archívnych fondoch slúžia archívne pomôcky. Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom Elektronického archívu Slovenska.  

Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronických služieb ministerstva je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty).

Vytvorenie personalizovaného prostredia pre fyzickú osobu v Elektronickom archíve MV SR

Postup na vytvorenie osobného prostredia a bádateľského listu prostredníctvom Elektronického archívu MV SR (PDF, 644 kB)

Štúdium archívnych dokumentov s výnimkou matrík je bezplatné. Vstup do bádateľne so zapnutým mobilným telefónom je možný, len ak bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie. Vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov môže bádateľ v študovni používať iba na základe udeleného súhlasu vedúcej archívu, o ktorý musí vopred požiadať na základe Žiadosti o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie. (DOCX, 27 kB)Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.

Pracovníci študovne pripravujú bádateľom archívne dokumenty na štúdium, organizujú a dozerajú na priebeh štúdia a poskytujú bádateľom odborné rady a pomoc pri ich štúdiu.

K archívnym dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie, k poškodeným archívnym dokumentom a k nespracovaným archívnym fondom je  obmedzený prístup. Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu, práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok.

Prístup k osobným údajom v archívnych  dokumentoch je možný po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu alebo po predložení písomného súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije. Archív umožňuje prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch pre historický výskum alebo iný vedecký výskum s podmienkou, že bádateľ predloží písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje.

Najčastejšími témami, ktoré privádzajú návštevníkov do bádateľne popradského archívu sú témy týkajúce sa problémov židovskej komunity, odsunu nemeckého a maďarského obyvateľstva z územia Spiša, histórie slobodného kráľovského mesta Kežmarok, ostatných miest a obcí okresov Poprad a Kežmarok, hospodárskych, školských, cirkevných, kultúrnych dejín regiónu, umelecko-historických pamiatok či rodinnej histórie a vyhotovovania rodokmeňov.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]