Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

Na zisťovanie genealogických údajov o predkoch sú žiadané rôzne evidencie, registre a menoslovy, súpisy a daňové knihy, školské dokumenty, agenda podnikov, živnostenské záznamy, štátne občianstva a v neposlednom rade matriky. Archív poskytuje na zistenie genealogických údajov aj vypracovanie rešerše, primárne pre zahraničných žiadateľov.

V Štátnom archíve v Trnave sú uložené matričné záznamy okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava. Ide o Zbierku druhopisov cirkevných matrík farností cirkví rímsko-katolíckej, evanjelickej augsburského vyznania a židovskej, z obdobia rokov (1827) 1828 – 1895. Záznamy sú vedené prevažne v latinčine, evanjelické záznamy aj v slovenčine. Zbierka nie je kompletná, nezachovali sa matriky všetkých druhov z celého rozpätia rokov, ani zo všetkých farností. Keďže ide o druhopisy (odpisy, kópie) matrík, archív z nich nevyhotovuje výpisy, nakoľko nemusia byť presné ani úplné. Originály cirkevných matrík patriace do územnej pôsobnosti Štátneho archívu v Trnave spred októbra 1895 sú uložené najmä v Štátnom archíve v Bratislave, Križkova 7, 811 04 Bratislava alebo v Štátnom archíve v Nitre, Novozámocká 273, 951 12 Ivanka pri Nitre. Dostupné sú aj on-line na stránke familysearch.org, kde je najprv potrebné sa zaregistrovať a následne zadať odkaz https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints Nasleduje výber konkrétnej cirkvi a okres kam mesto alebo príslušná obec patrí.

Od októbra roku 1895 sa zaviedli štátne matriky, do ktorých sa zapisovali záznamy o narodení, sobáši a úmrtí bez ohľadu na vierovyznanie alebo spoločenské postavenie ľudí. Štátny archív v Trnave má v úschove Zbierku štátnych matrík jednotlivých matričných úradov alebo obvodov z obdobia rokov 1895 – 1906 (Matričný obvod Hlohovec do roku 1920). K matričným obvodom v Piešťanoch a v Šúrovciach sú odovzdané aj niektoré indexy, ostatné sú ešte uložené na matričných úradoch. Štátne matriky sú vedené v maďarčine, do archívu sa odovzdávajú po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu v knihe. Prístup k matrikám je možný formou výpisu, na ktorého vydanie je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky. Archív vyhotovuje ako podklady úradné výpisy, z ktorých Matričný úrad v Trnave vyhotoví požadovaný doklad (rodný, sobášny alebo úmrtný list), alebo neúradné výpisy slúžiace na genealogické účely. Výpis obsahuje doslovnú reprodukciu zápisu mena a priezviska podľa zápisu v matrike. Za názvom miesta narodenia, uzavretia sobáša alebo miesta úmrtia platnom v čase zápisu sa v zátvorke uvedenie súčasný názov obce, pri zaniknutej lokalite sa uvádza jej posledný názov s poznámkou ,,zaniknutá obec v územnom obvode dnešnej obce...“. Všetky ďalšie údaje zo zápisu v matrike sa uvádzajú v preklade štátneho jazyka. Správny poplatok za neúradný výpis z matriky sa vyrubuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Okrem uvedených matrík má archív v úschove aj fond Rabínsky a matrikársky úrad v Trnave, z obdobia rokov 1921 – 1938, v ktorom sa nachádzajú najmä sobášne dokumenty. Archívny fond sa vzhľadom na ochranu osobných údajov a v súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 395/2002  Z. z.Zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov nepredkladá na štúdium (resp. podľa splnenia podmienok zákona).

Prístup k druhopisom cirkevných matrík a k štátnym matrikám je možný aj formou vlastného výskumu v bádateľni archívu v súlade s bádateľským poriadkom archívu. Žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch sumou 2€ za každý zväzok matrík.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]