Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Potvrdenia

AKO VYBAVIŤ...

Vyradenie registratúrnych záznamov a odovzdanie archívnych dokumentov

Všetky informácie týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov, odovzdávania archívnych dokumentov do archívu a tvorby registratúrnych poriadkov a plánov nájdete na samostatnej podstránke Predarchívna starostlivosť.

Matričná agenda

Pre vyhotovenie výpisov z rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky na úradné alebo súkromné účely je nutné vyplniť Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky (DOCX, 24 kB), v ktorej je potrebné uviesť informácie potrebné k vyhľadaniu hľadaného matričného zápisu. Pri vyhľadávaní zápisu v cirkevných matrikách je potrebné poznať náboženské vierovyznanie hľadanej osoby. Poplatok za vyhotovenie výpisu na súkromné účely sa uhrádza vo výške 3,00 € a za jeho osvedčenie vo výške 3,00 € (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4b,e). Za výpis na úradné  účely archív poplatok nevyberá. Vyberie ho príslušný matričný úrad, ktorý z podkladov archívu vyhotoví príslušný matričný doklad a vyzve žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku a prevzatie matričného dokladu.

Pre vyhľadanie dokladov o štátnom občianstve, národnosti, domovskej príslušnosti a dokladov o zmene mien a priezvísk vyplňte Žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 27 kB). Vyhotovenie kópie je spoplatnené v zmysle príslušného sadzobníka správnych poplatkov (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4d,e). Prístup k osobným údajom v archívnom dokumente môže byť obmedzený, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. 

Bádateľňa

Všetky informácie týkajúce sa podmienok bádania a štúdia archívnych dokumentov v bádateľni archívu, ako aj s tým súvisiacimi službami, nájdete na samostatnej podstránke Bádateľ (Štúdium).

Doklad o ukončenom vzdelaní

Pre vyhotovenie odpisu maturitného vysvedčenia, odpisu koncoročného vysvedčenia zo základnej alebo strednej školy, odpisu výučného listu, či vyhotovenia potvrdenia o návšteve školy vyplňte Žiadosť o odpis vysvedčenia (DOC, 50 kB). Pre urýchlenie vybavenia uveďte presné informácie o škole, školskom roku a triede, ktorú ste navštevovali. Pri vybavovaní odpisu po nebohej osobe na sociálne účely pre pozostalých je potrebné priložiť k žiadosti kópiu úmrtného listu zomrelej osoby.   

Majetkovoprávne vysporiadanie

Pre vyhotovenie kópií dokladov, ktoré súvisia s majetkovoprávnym vysporiadaním a zahŕňajú v sebe najčastejšie vyhľadanie kúpnych a darovacích zmlúv, dedičských uznesení, pozemnoknižných listín, prevodov vlastníctva, vyvlastňovacích rozhodnutí, prídelových listín, výmerov o vlastníctve pôdy, konfiškačných výmerov, pridelení pozemkov do osobného užívania a ďalších je nutné vyplniť Žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 27 kB). Vyhotovenie kópie je spoplatnené v zmysle príslušného sadzobníka správnych poplatkov (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4c,e). Prístup k archívnemu dokumentu v zmysle žiadosti môže byť obmedzený, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. 

Stavebná dokumentácia

Pre vyhotovenie kópií územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných a užívacích rozhodnutí, asanačných povolení, projektovej dokumentácie k stavbám a iným dokladom stavebného charakteru použite Žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 27 kB). Vyhotovenie kópie je spoplatnené v zmysle príslušného sadzobníka správnych poplatkov (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4c,e). Prístup k archívnemu dokumentu v zmysle žiadosti môže byť obmedzený, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. 

Pôdohospodárska agenda    

Pre vyhotovenie odpisov dokladov, ktoré súvisia s poľnohospodárskou, lesohospodárskou a vodohospodárskou agendou vyplňte Žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 27 kB). Vyhotovenie kópie je spoplatnené v zmysle príslušného sadzobníka správnych poplatkov (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4c,e). Prístup k archívnemu dokumentu v zmysle žiadosti môže byť obmedzený, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. 

Súdne uznesenia

Pre vyhotovenie kópií dedičských spisov, vyhlásení za mŕtvého, exekučných spisov, sporových záležitostí a ďalších súdnych dokladov je nutné vyplniť Žiadosť o poskytnutie správnej informácie (DOC, 27 kB). Vyhotovenie kópie je spoplatnené v zmysle príslušného sadzobníka správnych poplatkov (Sadzobník zákona č. 145/1995 Z. z., položka 4c,e). Prístup k osobným údajom v archívnom dokumente môže byť obmedzený, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb. 

Mapy a plány

Pre vyhľadanie a vyhotovenie kópií máp a plánov kontaktujte archív telefonicky ešte pred vypísaním žiadosti.

Potvrdenie o dobe zamestnania   

Pre podanie informácie kontaktujte archív telefonicky.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Anketa

Sú pre Vás uvedené informácie zrozumiteľné? Hlasovalo: 764