Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Holokaust (deportácie, internácie, arizácia)


Potvrdenia

Vyhľadanie dokumentuHolokaust (deportácie, internácie, arizácia)/The holocaust (deportations, internments, aryanization)

Slovenský národný archív vyhľadáva pre žiadateľov dokumenty o holokauste (záznamy v súpise Židov, odvodných zoznamoch, súpise židovských žien, transportných zoznamoch deportovaných do pracovných táborov a koncentračných stredísk na území Slovenska, transportných zoznamoch do nacistických koncentračných táborov na území Generálneho gouvernementu, transportných kartách, kartotéke zaistencov pracovných táborov a koncentračných stredísk na území Slovenska, dokumentoch o arizácii majetku a i.) o požadovaných osobách z územia Slovenska z obdobia druhej svetovej vojny.


Štúdium
dokumentov v bádateľni archívu je bezplatné.
Vyhotovenie papierových kópií (fotokópií) sa spoplatňuje podľa cenníka služieb štátnych archívov sumou 0,19 €/A4 a 0,38 €/A3 + poštovné.
Vyhotovenie osvedčených kópií sa spoplatňuje správnym poplatkom 2 € za vyhotovenie kópie 1 strany (položka 2a sadzobníka správnych poplatkov) + 2 € za osvedčenie 1 kópie strany (položka 2c sadzobníka správnych poplatkov).

V prípade väčšieho množstva nájdených dokumentov bude žiadateľ pozvaný preštudovať ich osobne v bádateľni archívu a vybrať z nich tie dokumenty, z ktorých bude chcieť vyhotoviť kópie.


Vyplnené tlačivo žiadosti o vyhľadanie dokumentov o holokauste (deportácie, internácie, arizácia) (DOCX, 40 kB) treba podať na adresu archívu (Drotárska cesta 42, P. O. Box 115, 845 05 Bratislava 45; TA.13G4@S3A.1GUQLS@).

Žiadosti archív vybavuje spravidla v lehote 30 dní v závislosti od náročnosti žiadosti. Neúplné uvedenie údajov môže viesť k predĺženiu lehoty vybavovania.

Dokumenty o holokauste vo vybraných archívnych fondov SNA
Archívny fondČasový rozsahRozsahPodmienky prístupuArchívna pomôcka na vyhľadávanieDokumenty o holokauste vo fonde

Ministerstvo vnútra

1938 – 1945

394,000 bm

prístupný
(okrem kartoték)
inventár

súpis Židov z roku 1942

odvodné zoznamy židovských mužov vo veku 16 až 45

súpis židovských žien vo veku 16 až 45 rokov

transportné zoznamy deportovaných  do pracovných táborov a koncentračných stredísk na území Slovenska

transportné zoznamy deportovaných v roku 1942 do nacistických koncentračných táborov na území Generálneho gouvernementu

transportné karty deportovaných v roku 1942 do nacistických koncentračných táborov na území Generálneho gouvernementu

kartotéka výnimiek z deportácií

kartotéka zaistencov pracovných táborov a koncentračných stredísk

Hospodárska úradovňa Predsedníctva vlády

1940

23,500 bm

prístupný inventár súpis židovského majetku podľa stavu k 2. 9. 1940

Ústredný hospodársky úrad

1940 – 1945

114,750 bm

prístupný

(okrem kartoték)

inventár

súpis židovských nehnuteľností a podnikov zoradený podľa okresov a obcí

zoznamy arizovaných nehnuteľností

dokumenty o vysťahovalectve a sťahovaní Židov

písomnosti Ústredne Židov

kartotéka židovských zamestnancov

arizačná kartotéka usporiadaná podľa okresov a obcí

kartotéka arizovaného majetku usporiadaná podľa arizátorov

Ministerstvo hospodárstva

1938 – 1945

141,500 bm

prístupný

inventár

zoznamy arizátorov a arizovaných podnikov

arizácia židovských obchodov, podnikov a i.

Povereníctvo obchodu, fond. odd.: reštitučný (VII.) odbor

1945 – 1951

bm

prístupný inventár reštitúcie židovského majetku po druhej svetovej vojne

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

1939 – 1945

40,500 bm

prístupný inventár

žiadosti o udelenie o udelenie nežidovského charakteru

oslobodenie od nosenia židovského označenia

prezidentské výnimky z deportácií

Policajné riaditeľstvo v Bratislave

1920 – 1945 (1950)

686,500 bm

prístupný inventár transportné zoznamy (zoznamy deportovaných osôb)

Policajné riaditeľstvo v Bratislave, fond. odd. Agenda pasov a víz

1920 – 1945 (1950)

272,875 bm

obmedzený prístup

cestovné doklady (pasy) obyvateľov zo západného a stredného Slovenska (býv. župy Bratislavská, Nitrianska, Považská a Pohronská)
 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/37 29 82 51

E-mail

 TA.13G4@S3A.1GUQLS@

Dôležité oznamy