Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Služby

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Životné udalosti

Bádateľ (Štúdium)

Predarchívna starostlivosť

Vlastníte archívne dokumenty? Chcete ich darovať, predať alebo uložiť do depozitu štátneho archívu?

Filmovanie a fotografovanie

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Knižnica

Všeobecné podmienky štúdia archívnych dokumentov

Každý má právo na prístup k archívnym dokumentom uloženým v archíve a k archívnemu informačnému systému v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č. 395/2002 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak. Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovom sídle a verejným vystavovaním archívnych dokumentov.

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom formou štúdia:  

Archív predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu iba výnimočne; kópiu archívneho dokumentu predkladá vždy, ak:

  • ide o archívny dokument, ktorý vznikol pred rokom 1526,
  • obsahuje informácie, ku ktorým je obmedzený prístup,
  • by pri štúdiu mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo možnosti jeho poškodenia.

Prístup k osobným údajom

Archív obmedzuje prístup k archívnym dokumentom v zmysle § 13 zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov č. 395/2002 Z. z.

Prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch je možný:

  1. po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, ak osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  2. po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije
  3. ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.

Ak ide o prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch podľa bodu b) alebo c), žiadateľ podpisuje čestné vyhlásenie, že s osobnými údajmi uvedenými v archívnych dokumentoch bude nakladať tak, aby nedošlo k porušeniu práva na ochranu súkromia dotknutej osoby.

V prípade štúdia archívnych dokumentov s osobnými údajmi pre historický alebo vedecký výskum, žiadateľ je povinný preložiť písomné potvrdenie organizácie (vysoká škola, univerzita, vedecký ústav, orgány verejnej moci  a pod.), pre ktorú výskum realizuje. V opačnom prípade mu archív obmedzí prístup k archívnym dokumentom.

Archív môže obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak archívne dokumenty nie sú sprístupnené.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]