Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Živnostenské podnikanie

Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "živnostenský zákon").

Živnostenským podnikaním je každé samostatné a sústavné prevádzkovanie činnosti, ktorá nie je vylúčená zo živnostenského zákona vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku) a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Vecne príslušnými orgánmi pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania sú okresné úrady, odbory živnostenského podnikania, ktoré od 1. júna 2010 vykonávajú aj úlohy jednotných kontaktných miest (JKM) v SR.

Formuláre pre živnostenské podnikanie:

Formuláre pre živnostenské podnikania v jazyku národnostných menšín:

Pôsobnosť Ministerstva vnútra SR, odboru živnostenského podnikania:

Jednotné kontaktné miesto v SR

                   SDG

Na území SR je možné poskytovať služby aj bez nutnosti usadiť sa alebo zriadiť si prevádzku. Ide o dočasné poskytovanie služieb cezhraničným spôsobom na základe vydaného platného oprávnenia na poskytovanie rovnakých služieb v štáte usadenia sa. Viac informácií o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR nájdete tu:

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania a všetkých 49 fyzických JKM s cieľom znížiť administratívne zaťaženie poskytovateľov služieb spolupracujú s ostatnými členskými štátmi EÚ/EHP prostredníctvom Informačného systému vnútorného trhu (IMI) za účelom výmeny informácií.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Kontakty na orgány štátnej správy pre oblasť živnostenského podnikania:

- na okresné (živnostenské) úrady v SR v postavení JKM:

- na ústredný orgán štátnej správy pre oblasť živnostenského podnikania:

 

For English version please click here

Dôležité oznamy

Záujemcovia o získanie zoznamu podnikateľských subjektov podnikajúcich na území obce môžu využiť služby verejne prístupného živnostenského registra na adrese: http://www.zrsr.sk.